BG_SGC_43proz

 

MS+flags

 

v. 12815+co02+03.bg.13

 

 

 

Съвет на Европейския съюз

PRADO

Глосар

 013

Технически термини, свързани със защитните елементи
и защитените документи
като цяло
(013)

(по азбучен ред)

 

 


 00P

 

 

 

Предговор

 

 

 

Този достъпен за обществеността глосар, чието първо издание датира от 2007 г., е пример за успешното сътрудничество между европейските експерти по документи от всички държави — членки на Европейския съюз, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, които провеждат редовни срещи в рамките на работна група „Граници/Фалшиви документи“ — Смесен комитет.

 

Целта на този глосар е не само да обясни техническите термини, използвани при описанието на документите в PRADO (Public Register of Authentic identity and travel Documents Online - Публичен регистър на автентичните документи за самоличност и пътуване онлайн), но и да популяризира използването на съгласувана терминология и да допринесе за взаимното разбиране като основа за успешна комуникация и за полицейско и административно сътрудничество на 23 официални езика на ЕС. Глосарът е предназначен да спомогне и за повишаване на осведомеността сред занимаващите се с проверка на самоличността и на документи за самоличност, тъй като експертите по документи няма да са в състояние да определят дали поставеният под въпрос документ е автентичен, ако не бъдат изразени съмнения от страна на ползвателите на PRADO, които се обръщат към местната полиция или отговорния служител за контакти на национално равнище за допълнителни указания.

 

Да се допринася за по-добра комуникация и сътрудничество означава да се съдейства за борба с нелегалната имиграция и организираната престъпност и за укрепване на сигурността, и то не само по външните граници.

 

Бих искал да благодаря на всички, които допринесоха за създаването на този глосар за PRADO.

 

 

 

 

 

2012-09-25

Rafael Fernández-Pita y González

 

Генерален директор

Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“

Генерален секретариат на Съвета на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 

 

 

000

Предговор

Въведение

Баркод / Двуизмерен (2D) баркод

Безкраен текст

Биографичен / друг вид текст за персонализиране

Биометричен идентификатор (биометрични данни)
  
·    Електронен паспорт

Висок печат

Воден знак
  
·   Еднотонов воден знак
  
·   Двутонов воден знак
  
·   Многотонов воден знак

Гийоши / мотиви с тънки линии

Горещо щамповане на фолио

Гравюрен печат

Дифракционен идентифициращ елемент (ДЕИ / DID®)

Допълнително (фантомно) изображение

Дълбок печат

Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина

Елемент, подлежащ на машинна проверка

Ефект при накланяне

Злоупотреба с чужда самоличност и документна измама

Знак за комплектуване / плаваща номерация

Иглена перфорация

Идентиграма®

Изображение (печат), съдържащо невидима лична информация (НЛИ / IPI) или скрита (scrambled) информация, свързана с документа

Интегриране на лични данни / снимки / подписи

Иридисцентен ламинат

Иридисцентно мастило

Ирисово оцветяване

Карта от поливинилхлорид (PVC)

Кинеграма®

Коаксиална светлина

Код на документа

Конец за пришиване

Коса светлина

Лазерен печат / фотокопиране

Лазерна гравюра

Лазерна перфорация
    
·   Сериен номер, перфориран с лазер
    
·   Фини структури и композиции, перфорирани с лазер (защитна перфорация)
   
·   Допълнително (фантомно) изображение, перфорирано с лазер

     ·   Лазерна перфорация с ефект при накланяне

Ламинат

   ·   Печат в ламината

   ·   Релефна щампа върху ламината

   ·   Пришит ламинат

Латентно изображение

Магнитна лента

Мастилен (тампонен) печат

Мастиленоструен печат

Матричен печат

Машинночитаем документ за пътуване (МДП / MRTD)

 

 Машинночитаема зона (МЗ / MRZ)

Метализирани мастила

Метамерни цветове

Метод на оцветяване с шаблони в няколко цвята

Микрочип — безконтактен

Микрочип — контактен

Минитекст и микротекст

Мотив за защита срещу сканиране / копиране

Набраздяване с перфорация

Неустойчиво мастило

Номерация

Оптическа лента

Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

Оптически вариращо мастило (ОВМ / OVI)

Осигурителна нишка

Офсетов печат

Планшети

Поликарбонат (PC)

Постоянен текст

Прозрачно прозорче

Променливо лазерно изображение

Проникващо мастило

Пропусната светлина

Регистър на проглед

Релефно щамповане

Ретрорефлективен ламинат

Сериен номер

Синтетични влакна

Ситопечат

Снимка на притежателя — методи за фиксиране                                               101
  
·   Лепенка за снимка
   ·   Залепване
   ·   Капси
   ·   Телбод (скоби)

Субстрат без оптически избелител

Сух (релефен) печат

Термосублимационен печат

Термотрансферен печат

Термохромно мастило

Техника на сглобяване (подвързване)

Ултравиолетова светлина (UV светлина)

Флуоресцентен конец за пришиване

Флуоресцентен печат

Флуоресцентен сериен номер

Флуоресцентна осигурителна нишка

Флуоресцентни власинки

Флуоресцентни пигменти (точки) в хартията

Флуоресцентни планшети

Флуоресцентно мастило

Фонов / защитен печат

Фотографска хартия

Фотографски метод

Фотохромно мастило

Холограма

Цветни защитни власинки

FADO

iFADO

PRADO

00I

 

 

 

 

 

Въведение

 

 

 

Този глосар има за цел да помогне на читателите да разберат термините от PRADO. В него НЕ се дават научни определения, тъй като основното му предназначение е да помогне на онези, които не се занимават ежедневно с проверка на защитени документи, да разберат терминологията и да се запознаят с някои от по-важните защитни елементи, съдържащи се в документите за самоличност и за пътуване. За тази цел се предлагат прости и неизчерпателни определения, примери и обяснения.

 

 

За да направите справка с дадена глава от документа на друг език, потърсете съответстващия оцветен в сиво трицифрен номер, разположен в горния десен ъгъл на всяка глава.

 

 

Моля изпращайте предложения за подобрения и сигнали за забелязани грешки на адрес: helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

Предлагаме ви да започнете от глава ЗЛОУПОТРЕБА С ЧУЖДА САМОЛИЧНОСТ и ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА, ако искате да се запознаете с този азбучен глосар, например с цел обучение.

 

 

 

 

 004

Баркод / Двуизмерен (2D) баркод

 

Машинночитаема информация.

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

 

Баркодът (1D баркод) съхранява данни в рамките на ширината на отпечатани паралелни линии (щрихи) или в пространствата помежду им и служи за машинно-оптично четене на данни.

 

 

 

 

 

1D баркод, представляващ сериен номер

 

 

Двуизмерният баркод (2D баркод) съхранява данни в две измерения и следователно може да събира много повече информация:

 

2D баркод

 


 

 (090), (091)

 129

Безкраен текст

 

Безкраен текст означава повтарящи се редове от текст, понякога без интервали, във    фоновия / защитния печат   или в     осигурителната нишка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 091

Безкрайният текст може да бъде във вид на позитив:

 

 

 

 090

или

негатив:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Минитекст и микротекст

 


 

 123

Биографичен / друг вид текст за персонализиране

 

Персонализирането е процес, при който в документа се нанасят снимката, подписът и личните данни на неговия притежател.

 

Личните данни (биографични и други) на притежателя фигурират в зоната за визуална проверка (визуалната зона — ВЗ / VIZ) и в    машинночитаемата зона (МЗ / MRZ)   на паспорта (на персонализираната му страница), на картата за самоличност или на визата; в   електронния паспорт се съдържат и в   микрочипа.

 

Вж. също:    Холографска персонализирана охранителна нишка

 

 

 

Карта с интегрирани лични данни (персонализирана страница) от паспорт

 

 

 

ВЗ / VIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ / MRZ

 

 

Вж. също:    Интегриране на лични данни / снимки / подписи

 

 

 


 

 181

Биометричен идентификатор (биометрични данни)

Биометричен идентификатор е лична биологична (анатомична или физиологична) или поведенческа черта, която може да се използва за установяване на самоличността на дадено лице, като се сравни със съхраняваните референтни данни. Измежду най-известните традиционни биометрични идентификатори са пръстовите отпечатъци и изображението на лицето. Други често използвани биометрични идентификатори са изображението на ириса и геометрията на ръката. Биометричните идентификатори могат да се използват за биометрично разпознаване (лицево и ирисово разпознаване). Методът за измерване на биометричните идентификатори е известен като биометрия.

 182

       Електронен паспорт

 

При eлектронните паспорти, личните данни се съхраняват във вграден микрочип (интегрална схема).  Съгласно спецификациите на Международната организация за гражданско въздухоплаване  (ИКАО / ICAO) минималните изисквания за един    микрочип — безконтактен са да съхранява данните, които се съдържат в     машинночитаемата зона (МЗ / MRZ)  на персонализираната страница на паспорта, както и изображението на лицето в качеството му на оперативно съвместим биометричен идентификатор. Включват се и допълнителни биометрични идентификатори, като например пръстови отпечатъци или изображение на ириса.

 

Биометричните данни в чипа могат да се сравнят с биометричните характеристики на притежателя на документа и с данните от персонализираната страница на документа. Това може да се извърши ръчно, например с помощта на четящо устройство, или чрез автоматизирана електронна пропускателна система (e-Gate). Като предпазна мярка за защита на автентичността и целостта на съхраняваните данни се използва електронен подпис. Използваната технология се нарича инфраструктура на публичния ключ на ИКАО (ИПК / PKI). Електронният подпис може да се използва от проверяващите органи, за да се удостовери, че данните в чипа на даден електронен паспорт произхождат от официалния издаващ орган и че не са подправени.

 

 

Върху външната страна на предната корица на електронните паспорти, които съответстват на изискванията на ИКАО, фигурира международният символ на електронния паспорт:

 

 

Вж. също:    Биографичен / друг вид текст за персонализиране

Вж. също:    Интегриране на лични данни / снимки / подписи

 

Вж. също:    Машинночитаем документ за пътуване (МДП / MRTD)

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка


 

 097

Висок печат

 

Печатна техника, при която отпечатващите елементи са изпъкнали (както при печатите). Това е една от най-старите печатни техники. Това е техника за директно отпечатване, която — както и по-модерната техника флексография — може да се прилага върху почти всички видове субстрати, в т.ч. върху синтетични покрития.

 

 

В защитените документи високият печат често се използва за отпечатване на последователни номера, напр.    серийни номера.

 

 

 

 

 

Сериен номер, отпечатан с висок печат

                   Форма за отпечатване на текст с висок печат   

 

 

 

 

 

 

 

Не бива да се обърква с    индиректен висок печат (сух офсет).

 

 

 

 


 

 (062), (063), (064)

 061

Воден знак

 

Традиционният воден знак представлява изображение, текст или композиция от символи, които се изработват, като се упражни натиск върху хартиения субстрат по време на производствения процес, при което плътността на хартията става неравномерна. Понякога е наричан „воден знак на Фурдриние“.

 

Водният знак се вижда на   пропусната светлина. Където субстратът е по-тънък, той пропуска повече светлина и изображението е по-светло. Където субстратът е по-плътен, се вижда по-тъмно изображение.


За разлика от отпечатания воден знак, традиционният воден знак не трябва да реагира на   ултравиолетова светлина.

 

 

Има различни видове водни знаци:

 064

·    Еднотонов воден знак

Еднотоновият воден знак може да бъде светъл или тъмен.

 

Еднотонов (тъмен) воден знак

Еднотонов (светъл) воден знак

 

 062

 

 


 

 174

·    Двутонов воден знак

Мотивът в един двутонов воден знак е едновременно и светъл, и тъмен.

 

 

 

 


 

 063

·    Многотонов воден знак

Многотоновият воден знак се изработва с помощта на машина с цилиндрично сито.

 

 


 

 (110)

 028

Гийоши / мотиви с тънки линии

 

Това са фини (сложни) композиции, състоящи се от непрекъснати преплетени линии, които образуват геометрични мотиви.

 

При защитния печат се използват гийоши или друг вид мотиви с тънки линии, които имат за цел да повишат препятствията за пресъздаване и възпроизвеждане. Гийошите и другите мотиви с тънки линии понякога са съчетани с    ирисово оцветяване.

 

 

Мотиви с гийоши в позитив и в негатив 

110

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви от тънки линии

с релефен ефект110

 

 

 


 

 (019, 020)

 140

Горещо щамповане на фолио

 

Горещото щамповане на фолио представлява прехвърляне на фолио посредством нагрята матрица за щамповане; то може да се разглежда като вид     висок печат.

Основните разлики между горещото щамповане на фолио и високия печат са употребата на фолио за щамповане вместо вискозно мастило като материал за отпечатване и непрякото нагряване на формата за отпечатване. Благодарение на комбинирания ефект от температурата и налягането, в точките, в които формата за щамповане има изпъкнали зони, се наслагва слой фолио, който бива прехвърлен върху субстрата, където остава постоянно и неизличимо отпечатан.

 

 

 

 

 019

 020

Горещото щамповане на фолио се използва за отпечатване на текст и мотиви върху кориците на паспорти —

например златна щампа 019, или сребърна щампа 020.

 

Горещото щамповане на фолио се използва и за полагане на    холограми  и    кинеграми® и т.н.

 

 


 

 139

Гравюрен печат

 

При тази техника на отпечатване, подобна на   дълбокия печат, се използват печатни плаки с вдлъбнати зони или клетки, който оформят печатното изображение.

 

Печатната плака влиза в пряк контакт със субстрата. От дълбочината и размера на вдлъбнатите клетки зависи количеството мастило, което се пренася върху субстрата. Използват се много течни, но бързо съхнещи мастила. Това дава възможност мастилата да се наслагват едно върху друго. Понякога се вижда клетъчната структура.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравюрен печат – форма за отпечатване на текст

 

 

 

При защитния печат се използва техниката на гравюрния печат, например за полагане на     печат в ламината:

 

Едър план на печат в ламината

 

 

 

 


 

 190

Дифракционен идентифициращ елемент (ДИЕ / DID®)

 

ДИЕ / DID® е вид     дифракционен оптически вариращ образен елемент (ДОВОЕ / DOVID).

 

ДИЕ / DID® съдържа два дифракционни цвята, видими под прав ъгъл на отразяване. При завъртане на 90° в същата плоскост се наблюдава отчетлива промяна на цвета. Това дава възможност за лесна проверка.

 

Могат да се вградят различни фолио ефекти чрез други    ДОВОЕ / DOVID.

 

 

 


DID®   Hologram.Industries

 

 

 

 

 

Вж.:    Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 


 


 168

Допълнително (фантомно) изображение

 

 

В документите за самоличност може да бъде добавено второ (фантомно) изображение на лицето на притежателя на документа, което се поставя или на персонализираната страница, или на друга страница, съдържаща биографични данни. То може да се нанесе със същата печатна техника като основната снимка на лицето или с различен метод, например като се използва:

 

   флуоресцентен печат,

  лазерна перфорация, или

  идентиграма®.

 

 

 

Допълнително (фантомно) изображение, перфорирано с лазер, наблюдавано на пропусната светлина (отдясно)

 

 

 

 

Вж. също:    Интегриране на лични данни / снимки / подписи

 

 

 


 

 002

Дълбок печат

 

 

Дълбокият печат е техника на отпечатване, при която се получава тактилен изпъкнал релеф (тактилен елемент), разпознаваем и на    коса светлина.

Тази характеристика на дълбокия печат е подходяща също така за постигане на ефект на    латентно изображение.

 

 

 

 

 

 

 

Изпъкнала (релефна) повърхност

Коса светлина, хвърляща сенки

 

 

 

Не бива да се обърква с    гравюрен печат.

 204

Не бива да се обърква с PEAK® — технология, в която са съчетани офсетов и дълбок печат: В зависимост от зрителния ъгъл и ъгъла, под който пада светлината, се наблюдават промяна на цвета или други промени.

 

Не бива да се обърква с    релефната (тактилна) лазерна гравюра в пластмасовите ламинати или карти.

 

 198

Дълбокият печат без използване на мастило води до деформиране на хартията и може да се използва за постигане на ефект на сух печат, характерен за метода на литографията. Ефекти на латентно изображение могат да се постигнат без мастило и като се използва безцветен дълбок печат (сух дълбок печат).

  Метод на оцветяване с шаблони в няколко цвята

 

 

 


 

 146

Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина

 

 

Такъв елемент може да бъде или    флуоресцентно мастило (което се вижда на обикновена светлина),

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Флуоресцентен печат

 

или    флуоресцентен печат (невидим на обикновена светлина), които образуват печатните защитни елементи на ламината; като правило тези елементи са разположени на обратната (вътрешната) страна на ламината или между залепващия слой и ламината. Това ги предпазва от изтриване и подправяне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина: многоцветен флуоресцентен печат

 

 

Вж. също:    Ламинат

Вж. също:    Печат в ламината

 

 


 

 150

Елемент, подлежащ на машинна проверка

 

Елементите, подлежащи на машинна проверка (елементи, подлежащи на машинна проверка за сигурност на документите) са защитни елементи, които могат да се четат и проверяват от машини (четящи устройства); те служат за удостоверяване на автентичността на документ за пътуване или самоличност, като откриват или измерват специалните физически характеристики на елементи или структури на документа и допринасят и за удостоверяване на автентичността на притежателя на документа. Вж. също:    Машинночитаем документ за пътуване (МДП / MRTD)

 

     Баркод / Двуизмерен (2D) баркод

     Номер за достъп на картата (НДК / CAN) и Изграждане на връзка с използване на парола (ИВИП / PACE)

     Mашинночитаема зона (МЗ / MRZ)

     Mикрочип — контактен

     Mикрочип — безконтактен

     Магнитна лента

     Оптическа лента

 

Други (незадължителни) елементи, подлежащи на машинна проверка:

 

1. защитни елементи, свързани със структурата, като например   оптически вариращи елементи (ОВЕ / OVD),   ретрорефлективни ламинати и   прозрачни прозорчета

 

2. защитни елементи, свързани с материала, като пигменти, добавени например в   защитните мастила, както и цветни и / или флуоресцентни власинки и   планшети, добавени в субстрата

 

3. защитни елементи, свързани с данните, като например холографски или магнитни   осигурителни нишки, в които се съхраняват кодирани данни, или    изображения (печат), съдържащи невидима лична информация (НЛИ / IPI) или скрита (scrambled) информация, свързана с документа.

 

 

 

 

 

 

Сива зона, която се препоръчва от ИКАО за структурните елементи

 

 

Номинален център на защитния елемент, свързан със структурата

 

Машинночитаема зона (МЗ / MRZ)

 

 

 

 

 

 

Сива зона, която се препоръчва от ИКАО за структурните елементи

 

 

Номинален център на защитния елемент, свързан с материала

 

(Размерите са дадени в милиметри)

 

 

 


 

 172

Ефект при накланяне

 

Ефект при накланяне: при накланяне на документа се виждат или се променят изображения или символи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dynaprint® )

 

 

 

 

За други специални ефекти при накланяне вж.:

 

  Латентно изображение

  Лазерна перфорация с ефект при накланяне

  Променливо лазерно изображение

 

Вж. също:     Коса светлина

 

 

 


 

 192

Злоупотреба с чужда самоличност и документна измама

 

 

 

Злоупотреба с чужда самоличност и документна измама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aвтентичен (истински) документ

 

Фалшив документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незаконно ползване

 

Неправомерно ползване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвояване на чужда самоличност

 

Документ, получен с измама

 

Документ с изтекъл срок

 

Документ, използван не по предназначение

 

Подправен документ

 

Фалшифициран документ

 

Псевдодокумент

 

Откраднатата бланка (неправомерно персонализирана)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В такива случаи информацията от  iFADO може да ви е от полза за разкриване на измами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTEX

Този модел за описание на документни измами и злоупотреби с чужда самоличност беше приет от Мрежата на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ за анализ на риска от ДОКУМЕНТНИ ИЗМАМИ (EDF-ARA 2012 Ref R023) и се използва и от FRONTEX.

 

Присвояване на чужда самоличност:   Лице — присвояващият —  въвежда други лица в заблуждение, като възприема чужда роля, самоличност или име. Присвояващите чужда самоличност винаги използват истински документи, затова под присвояване на чужда самоличност — или представяне за друго лице — се разбира и използването на автентичен паспорт, съдържащ фалшива виза или печат, както и използването на истинска виза в подправен документ.

 

Документ, получен с измама:   Общ термин, който включва както автентичен документ, получен въз основа на неистински документ или документи, така и автентичен документ, издаден с измама.

 

Документ с изтекъл срок:   Вижте срока на валидност („Валиден до“), посочен в документа. à След това проверете дали съгласно приложимото право документът е все още валиден за целите, за които се използва.

 

Документ, използван не по предназначение:  Това включва и подозрение, че документът се употребява не по предназначение — например студентска виза, която се използва за имиграция, тъй като притежателят от самото начало възнамерява да работи в страната, за която е издадена. Този вид неправомерно използване на документи обхваща и случаите на използване на разрешение за краткосрочно пребиваване вместо виза, като се има предвид, че само притежател на разрешение от типа „ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩ — ЕО“, т.е. на разрешение на ЕО за дългосрочно пребиваване (Директива 2003/109/EО на Съвета), или например притежател на дипломатическа карта могат да използват правомерно този вид разрешение вместо виза (ако такава се изисква).

 

Вж.:    iFADO

 


 

 

 112

Знак за комплектуване / плаваща номерация

 

    (Колони от династията Гедиминас)                                                                                                  ( „LTU“ )

 

 

Знак за комплектуване е термин, първоначално използван при подвързването на книги. За да се получи завършен продукт (брошура, книга, периодично издание и т.н.), трябва да се спазва определена последователност при комплектуването на отделните части (листове, коли, раздели). Това се постига, като се поставят знаци за комплектуване стъпаловидно, отгоре надолу (при книгите обикновено по протежение на гръбчето на книжното тяло).

 

При паспортите този тип знаци представляват допълнителен защитен елемент. Благодарение на него е по-лесно да се забележи дали някои страници са били подменени или махнати.

 

На обикновена светлина тези знаци може да не се виждат (както при  флуоресцентния печат) или да бъдат видим елемент (ако е използвано обикновено мастило или  флуоресцентно мастило).

 

Съчетанието от знаци за комплектуване и номера на страници понякога се нарича плаваща номерация.

 

 

 101

Иглена перфорация

 

Иглена перфорация: Механично пробиване на отвори (посредством продупчване или перфориране) с цел в документа да се интегрира цифра или мотив.

   Серийните номера  се перфорират във вид на равномерна, матрична поредица от кръгли дупки с еднаква големина, винаги пробити в една и съща посока. Иглената перфорация се разпознава по ръбчетата (грапавината), която се усеща на обратната страна на субстрата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бива да се обърква с    лазерна перфорация.

 

Вж.:     Номерация

 

 

 


 

 176

Идентиграма®

 179

Идентиграмата® е защитен холографски елемент, който може да се използва в паспорти и карти за самоличност и който представлява комбинация от няколко отделни елемента:

 

    ·          холографско изображение на лицето на притежателя (  допълнително (фантомно) изображение)  

     ·              машинночитаема зона (МЗ / MRZ)  

както и от елементи, еднакви за всички документи от серията, като в случая това са:

      ·           германският орел в три измерения

      ·           кинематични структури

      ·            макротекст

      ·              микротекст  

      ·              елементи, подлежащи на машинна проверка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонализирана страница с идентиграма® (комбинирано изображение)

 

 

 

 

  Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

 

 


 

 042

Изображение (печат), съдържащо невидима лична информация (НЛИ / IPI) или скрита (scrambled) информация, свързана с документа

 

Посредством специален софтуер във видимото изображение (при отпечатването) е кодирано невидимо изображение.

Например:

 

•   в снимката на притежателя се вгражда индивидуална информация (като номерът на паспорта) или лични данни (като името на притежателя) във вид на невидимо изображение (невидима лична информация (НЛИ / IPI)), или

 

•   във   фоновия / защитния печат на документите за пътуване се вгражда статична информация, свързана с документа, като например името на държавата (невидима (scrambled) информация).

 

Тази информация е невидима за човешкото око, тъй като е отпечатана в скрит „scrambled“ формат и може да се види само със специална декодираща леща или със специално техническо оборудване (включващо скенер или камера и софтуер за обработка на изображения).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук е показана прозрачна пластмасова карта, вградена (като изключение от правилото) в паспорта пред персонализираната страница и съдържаща декодираща леща, която съвпада с изображението на лицето и разкрива невидимата лична информация (НЛИ / IPI).

 

Не бива да се обърква с    латентно изображение или с    ефект при накланяне.

 

 

 


 

 122

Интегриране на лични данни / снимки / подписи

 

Под интегриране на лични данни / снимки / подписи се разбира действие, при което се използва техника на отпечатване, (лазерно) гравиране или фотографска техника (за разлика от печатане на машина или писане на ръка) за директно нанасяне на изображение (снимка на притежателя), подпис или текст на личните данни върху субстрата или ламината в процеса на персонализиране.

 

Интегриране на снимка: Изображението не представлява отделен (напр. залепен) компонент от документа, а неразделна част от него: снимката се отпечатва, а понякога наред с това се добавя и като   допълнително (фантомно) изображение във вид на перфориран  мотив в зоната за визуална проверка (визуална зона, ВЗ / VIZ) на персонализираната страница.

 

В такъв случай интегрирането не зависи от това дали текстът на личните данните / снимката са ламинирани или не.

 

 

Вж. също:    Биографичен / друг вид текст за персонализиране

 

 

 

Методи за интегриране:

 

  Мастиленоструен печат

  Лазерна гравюра

  Лазерен печат

  Фотографски метод

  Термосублимационен печат

  Термотрансферен печат

 

 

Снимка, интегрирана с лазерна гравюра

 

 

Интегриране на лични данни, снимка и подпис посредством   фотографски метод  

 

 

 

 


 

 143

Иридисцентен ламинат

 

Иридисцентният ламинат се характеризира с иридисцентни, блестящи, перлени ефекти с промени на цвета при промяна на зрителния ъгъл или ъгъла на осветяване.

 

 

 

 

Вж. също:    Иридисцентно мастило

Вж. също:    Ламинат

Вж. също:    Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

 

 


 

 052

Иридисцентно мастило

 

Като правило иридисцентните мастила, например перлените мастила, мастилата с перлени отблясъци или седефените мастила, съдържат прозрачни пигменти във вид на тънък слой, съдържащ миниатюрни люспици от слюда. Когато върху тях попадне светлина, те предизвикват интерференция. Това води до блестящи, преливащи се перлени ефекти, при които цветът се променя при промяна на зрителния ъгъл или ъгъла на осветяване.

 

 

 

 

 

 

 

Вж. също:    Иридисцентен ламинат

 

 

 


 

 

 045

Ирисово оцветяване

 

Ирисовото оцветяване представлява печат с разделни канали за мастилата. Tози метод на оцветяване, прилаган при  oфсетовия печат, се използва за предпазване на защитени документи от цветоразделяне или копиране; защитата се получава чрез плавно преливане на цветовете един в друг, в резултат на което се постига постепенна промяна на цвета.

 

 

 

 

 

 

 

Вж. също:    Фонов / защитен печат

Вж. също:    Метод на оцветяване с шаблони в няколко цвята

 

 

 

 

 

 099

 166

Карта от поливинилхлорид (PVC)

 

Поливинилхлоридът (PVC) е термопластичен (прозрачен(099)) полимер, който се използва като субстрат в много документи.

 

 

  Поликарбонатът (РC) често се предпочита при защитен печат, както и за документи под формата на карти, за които е необходимо да са с голяма устойчивост поради дългия им срок на валидност.

 

 


 

 054

Кинеграма®

 

Кинеграмата® е компютърно генерирана холограма (   ДОВОЕ / DOVID), която е в състояние да поражда многобройни изображения с висока разделителна способност. Тя съдържа специални видове компютърно генерирани дифракционни оптически елементи. Те могат да се оформят по различни начини, така че да се постигнат кинематични ефекти, изменение на цвета, преобръщане на контраста и други специални ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозрачна кинеграма®

 

             Кинеграма®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично деметализирана кинеграма®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метализирана кинеграма®

 

 

Вж. също:    Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

 


 

 126

Коаксиална светлина

 

Коаксиалната светлина е светлина, която преминава през оптична система, паралелна на оптичната ос (напр. ретровизьор). В такива случаи посоката на осветяване и посоката на наблюдение са паралелни.

Коаксиалната светлина се използва, за да се направят видими скрити мотиви в      ретрорефлективния ламинат (напр. ламинат 3M ®  Confirm ®).

 

 

Зрителният ъгъл е коаксиален спрямо (пренасочения) светлинен лъч:

 

 

 

полупрозрачно огледало

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница от документа

(защитен ламинат)

 

 

 

 

 

 

 

Проверител на документа

 

 

Източник на светлина / ъгъл на падане на светлината

 

 

 

 

 

Вж. също:     Коса светлина

Вж. също:     Пропусната светлина

Вж. също:     Ултравиолетова светлина (UV светлина)

 

 

 


 

 128

Код на документа

 

Използваните в настоящата база данни кодове на документи за АВТЕНТИЧНИ (ИСТИНСКИ) ДОКУМЕНТИ са съставени от посочените по-долу компоненти.

 

Например: „FRA-AO-01001“ — този код се състои от:

 

„FRA“ за Франция, държава на документа                  = 3-буквен код на държавата

„A“ за паспорт (национален паспорт)                         = категория на документа

„O“ за обикновен                                                            = вид на документа

„01001“ — 5 цифри, от които първите две „01“            = номер на документа

 последните три „001“   = номер на образеца

 

В PRADO могат да бъдат описани следните документи:

 

 

Категории документи:

 

 

Видове документи:

 

 

 

 

 

A

Паспорт *

 

 

 

B

Карта за самоличност

 

 

 

C

Виза

 

 

 

E

Документ за влизане

 

O

Обикновен

F

Свидетелство за управление на МПС

 

D

Дипломатически

G

Регистрационен талон / Пътен лист

 

S

Служебен / Официален

H

Документ за пребиваване

 

F

Военен

I

Моряшки паспорт

 

P

Издаден по спешност / Временен

J

Документ за пътуване, издаван на лица с чуждо гражданство

 

Y

Свързан / Придружаващ документ

K

Свидетелството за управление на локомотив

 

 

 

L

Удостоверение за член на екипаж / Лиценз за пилот

 

 

 

M

Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение / Свидетелство за правоспособност капитан

 

 

 

S

Специално разрешение (карта)

 

 

 

V

Разрешение за представител на предприятие

 

 

 

X

Друг документ

 

 

 

 

D

Печат

 

E

Печат при влизане

 

 

 

X

Печат при излизане

 

P

Документ за гражданско състояние

 

B

Раждане

 

 

 

N

Националност / Гражданство

 

 

 

I

Карта за социално осигуряване / Данъчна карта

 

 

 

A

Осиновяване

 

 

 

M

Брак

 

 

 

U

Регистрирано партньорство

 

 

 

R

Развод

 

 

 

T

Акт за смърт

*)    Всички видове национални паспорти

v   

 

Категорията на документа е задължително поле в кода на документа.

v   

Видът на документа не е задължителна част от кода на документа.

 

 

Не всички категории и видове документи са описани в базата данни PRADO.

 

Ако в някоя от другите ни бази данни се описва ФАЛШИВ ДОКУМЕНT, в описанието се използва същият код на документ като на съответстващия автентичен документ, следван непосредствено от броя на разкритите фалшиви документи (във възходящ ред) в скоби.

 

Например: „FRA-AO-01001 (3)“ — това е третият разкрит вид ФАЛШИВ ДОКУМЕНT, основан на автентичен документ „FRA-AO-01001“.

 


 

 

 035

Конец за пришиване

 

Вж.:

  Техника на сглобяване (подвързване) 

  Флуоресцентен конец за пришиване

 

 

 

 156

Коса светлина

 

Коса светлина: Странично насочена светлина, която пада под малък ъгъл и разкрива повърхностната структура на предмета посредством контраста между светлина и сянка.

Косата светлина се използва по-специално за проверка на     сух (релефен) печат,     дълбок печат,     латентни изображения  и механични заличавания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник на светлина

 

 

 

 

Ъгъл на падане на светлината

 

 

 

 

 

 

 

Проверител на документа

 

 

 

 

Зрителен ъгъл

 

Страница от документа

 

 

 

Вж. също:     Коаксиална светлина

Вж. също:     Пропусната светлина

Вж. също:     Ултравиолетова светлина (UV светлина)

 

Вж. също:     Латентно изображение

Вж. също:     Ефект при накланяне

 

 

 

 

 (044), (098)

 046

Лазерен печат / фотокопиране

 044

Лазерният принтер е вид цифров принтер, при който се прилагат електрофотографски методи.

 098

Изображенията се пренасят върху субстрата с помощта на тонер, както при обикновените фотокопирни устройства.

 

Лазерният печат е един от методите, които могат да се използват за    интегриране на лични данни / снимки / подписи.

 

 

 

 

Техника на интегриране на личните данни и снимката: лазерен печат

 

 

 

 

Машинночитаема зона – метод за интегриране: лазерен печат

 

 

 

 


 

 030

Лазерна гравюра

 

Лазерната гравюра представлява изображения и текст, гравирани с лазер в пластмасови ламинати или карти. В процеса на лазерно гравиране данните се вписват чрез почерняне (карбонизиране) на чувствителни спрямо лазера фолиа (  поливинилхлорид (ПВЦ / PVC) или чувствителен   поликарбонат (ПК / PC)). При използването на различни фоточувствителни материали могат да се получат и цветове.

 

Дълбочината на лазерните ефекти може да се определя целенасочено, като се използват следните технически вариации:

 

Примери за това са:

·                Германия: свидетелство за управление на МПС (собствено име, дата и място на издаване, подпис)

·                Швейцария: карта за самоличност (фамилно и собствено име)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери за това са:

·                Германия: свидетелство за управление на МПС (фамилно име, дата и място на раждане, сериен номер, категории на свидетелството за управление на МПС)

·                Швейцария: карта за самоличност (лицева страна — дата на раждане)

 

Номер (тактилна лазерна гравюра)

Дата на раждане (тактилна лазерна гравюра)

 

 

                 Не бива да се обърква с изпъкналия (тактилен)   дълбок печат върху традиционните субстрати.

 

 

Вж. също:    Променливо лазерно изображение

 

 


 

 (102), (107), (148)

 147

Лазерна перфорация

 

С помощта на лазерна технология могат да се правят различни видове перфорации с различни размери:

 

 102

·   Сериен номер, перфориран с лазер

Серийният номер на документа за самоличност се перфорира през субстрата с лазер.

Получават се характерни отличителни белези:

·      следи от обгаряне по ръбчетата на дупките;

·      няма повдигане на ръбчетата около дупките в субстрата (хартията) от задната страна на перфорациите;

·      конусовидно намаляване на размера на перфорираните дупки в книжното тяло, гледано от предната страна към гърба);

·      формата може да бъде различна.

 

 

 

 

 

 

Първа страница на книжното тяло

 

 

 

 

 

 

 

Последна страница на същото книжно тяло

 

 

 

 

Вж. също:    Номерация

Вж. също:    Допълнително (фантомно) изображение


 

 148

·   Фини структури и композиции, перфорирани с лазер (защитна перфорация)

 

 

 

Структури / композиции, перфорирани с лазер:
Destri Perf® 

 

 

Защитната перфорация е замислена като ред слаби места, преднамерено инкорпорирани в документа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107

·   Допълнително (фантомно) изображение, перфорирано с лазер

Допълнително изображение на притежателя на документа, получено чрез перфорация, което се вижда на пропусната светлина.

Примери за това са: Image Perf®, нидерландски и белгийски паспорти.

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително (фантомно) изображение, перфорирано с лазер

 

 

 

Вж. също:    Допълнително (фантомно) изображение

 


107a

·   Лазерна перфорация с   ефект при накланяне

Отделните букви на TLI® (Tilted Laser Image / наклонено лазерно изображение — НЛИ), се перфорират под различни ъгли. Изображението, което може да се види на пропусната светлина, се променя в зависимост от зрителния ъгъл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImagePerf ®

с TLI® / НЛИ

 (Tilted Laser Image / наклонено лазерно изображение)

във вид на букви NLD

 


 

 (018), (056), (057), (144), (145)

 025

Ламинат

 057

Ламинатът представлява пластмасов слой с функция на допълнителен защитен елемент, който се фиксира върху документа или персонализираната страница посредством:

 

 056

 

 

с цел да се защитят от фалшифициране вписаните данни.

 

 053

Пример:  Kinefilm® — горещо лепен ламинат с интегрална    кинеграма®, която съществува както в метализиран, така и в прозрачен вариант.

 

Плътните слоеве горещо лепен ламинат могат да съдържат преднамерено инкорпорирани (т.е. замислени като такива) слаби места.

 

Ламинатите могат да съдържат специални защитни елементи, които като правило не се намират на свободния пазар.

 

 

 144

·    Печат в ламината

 

Печатът в ламината е защитен елемент, който като правило се полага от обратната (вътрешната) страна на ламината или между залепващия слой и ламината. Това го предпазва от изтриване и подправяне. На обикновена светлина печатът в ламината може да бъде както видим, така и невидим: Вж. също:      Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина

 

Печатът в ламината се прави най-често посредством    ситопечат,    гравюрен печат или флексопечат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 018

·    Релефна щампа върху ламината

 

Релефната щампа върху ламината представлява осезаеми при допир елементи на ламината (като например сложни композиции от мотиви, изградени с тънки линии или микротекст), които са интегрирани в защитните ламинати чрез сух (релефен) печат.

 

 

 

Източник на светлина:    Коса светлина

 

 

 

 

 

Щампа върху ламината, съдържаща микротекст

 

Вж. също:    Релефно щамповане

 


 

 145

·    Пришит ламинат

 

В много паспорти снимката на притежателя и личните данни са защитени посредством прозрачен ламинат. За да се предотврати подправянето им, ламинатът се интегрира в книжното тяло на паспорта чрез пришиване. При пришиването, върху съответната противоположна страница към края на документа остава тясна ивица от ламината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламинат, интегриран чрез пришиване, образуващ ивица на съответната страница

 

 

Вж. също:    Техника на сглобяване (подвързване)

Вж. също:    Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина

 

 

 


 

 043

Латентно изображение

 

Мотиви, отпечатани с   дълбок печат, видими при накланяне и на    коса светлина. В зависимост от ъгъла на падане на косата светлина изображението изглежда светло на тъмен фон или обратното.

 

В зависимост от ъгъла на косата светлина „RP“ се вижда в светъл или тъмен цвят

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейна структура (90º) на латентното изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латентното изображение се вижда при накланяне на страницата на документа.

 

 

Вж. също:    Фонов / защитен печат

 

 

 


 

 119

Магнитна лента

 

Тънка лента от магнитен материал, прикрепена към пластмасова карта, която се използва за записване на данни.

 

 

 

 

Магнитна лента

 

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

Вж. също:    Оптическа лента

 

 

 


 

 083

Мастилен (тампонен) печат

 

Пренос на течно мастило върху субстрата посредством тампонен печат, например с цел удостоверяване на автентичността на документ или на прикрепена по традиционен начин (например чрез залепване) снимка на притежателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверяване на автентичността :

 

Вж. също:    Сух (релефен) печат

Вж. също:    Релефно щамповане

Вж. също:    Снимка на притежателя — методи за фиксиране

 

 

 

 

 

 

 

Доказателство за влизане в Шенгенското пространство през външна граница.

 

 


 

 (196)

 047

Мастиленоструен печат

 

Мастиленоструйният печат е техника на отпечатване, при която се използва компютърен принтер, който действа чрез „изстрелване“ на микроскопични капчици течно мастило направо върху субстрата, при което мастилото прониква в него. Мастиленоструйният печат може да се използва за    интегриране на лични данни / снимки / подписи.

 

 

 

Интегриране на лични данни / снимки чрез мастиленоструен печат

 

 

 

Интегриране на лични данни и снимки чрез мастиленоструен печат

 

 

 196

Персонализиране с цветен мастиленоструен печат в карта от поликарбонат:
Личните данни са отпечатани върху слой от поликарбонат със специално мастило за поликарбонат в рамките на процеса на изработка на карта от   поликарбонат (РC);
например Innosec Fusion
®, Polycore®, PCC® или цветно персонализиране на поликарбонат (ЦПП / PCP).

 

 

Интегриране на снимка в карта от поликарбонат (метод Innosec Fusion®)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология за цветно персонализиране на поликарбонат (ЦПП / РСР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 155

Матричен печат

 

Матричният принтер е вид компютърен принтер, при който, подобно на пишеща машина, печатането се извършва чрез удар, при който напоена с мастило платнена лента се притиска към субстрата, но за разлика от пишещата машина буквите се оформят с точкова матрица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матричен печат

 

 

 


 

 188

Машинночитаем документ за пътуване (МДП / MRTD)

 

Спецификациите на машинночитаемите документи за пътуване (МДП / MRTD) — паспорти, визи и карти за самоличност — са посочени в  документ 9303 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО / ICAO). Повечето държави прилагат тези правила в машинночитаемите си паспорти, визи и карти за самоличност, които се използват при пресичане на границите. Според тези стандарти персонализираната страница в МДП / MRTD е разделена на две различни зони:

 

082

 

 

Пример:  Изисквания на ИКАО за елементи в машинночитаема виза (МВ / MRV):

 

 

 

Обхваната територия

 

Брой на позволените влизания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗ / VIZ

 

 

Период на валидност

 

Продължителност на пребиваването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ / MRZ

 

 

 

 

 

 

Вж.:    Елементи, подлежащи на машинна проверка

 

Вж. също:    Mикрочип — безконтактен

Вж. също:    Изграждане на връзка с използване на парола (ИВИП / PACE)

 

 


 

 149

Машинночитаема зона (МЗ / MRZ)

 

В   машинночитаемия документ за пътуване (МДП / MRTD) машинночитаемата зона (МЗ / MRZ) съдържа част от информацията от зоната за визуална проверка под формата на поредица от буквени и цифрови знаци и символа „<“, които образуват два или три реда. Поредицата от знаци може да се чете от четящи устройства с цел улесняване на проверката на документите за пътуване (Оптично разпознаване на знаци(082) (ОРЗ / ОCR) — шрифтове).

 

     Вид на МЗ / MRZ:

·     формат ID1 / td1: 86 (85,6) x 54 (53,98) mm.
три реда, всеки от които от по 30 знака, разположени от обратната страна на документа.

  ·    формат ID2 / td2: 105 x 74 mm.
два реда, всеки от които от по 36 знака, разположени в долния край на персонализираната страница или визата.

  ·    формат ID3 / td3 (машинночитаем паспорт (MП / МRP)): 125 x 88 mm.
два реда, всеки от които от по 44 знака, разположени в долния край на персонализираната страница.

 

 

Машинночитаема карта с вградени лични данни (персонализирана страница), формат ID3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона за визуална проверка (ВЗ / VIZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинночитаема зона (МЗ / MRZ) от 2 реда

 

Вж.: Документ 9303 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО / ICAO).

 

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

 

 

 

 

 

 

 

 151

Метализирани мастила

 

Печатарски мастила, съдържащи метални пигменти (метали пигменти) като алуминий и бронз, които се използват за получаване на повърхности с метален блясък. Метализираното мастило не е защитно мастило в тeсния смисъл на думата, защото е свободно достъпно за всяка печатница. Въпреки това метализираното мастило е типично мастило за защита срещу копиране, тъй като копието (включително от настолен принтер) не може да възпроизведе оригиналния ефект.

 

 

 

 

 

 

 

Метален пигмент със сребърен цвят

 

 


 

 (197)

 187

Метамерни цветове

 

Mетамерните цветове са двойки от (химически) различни цветове, които почти не се различават при един вид осветление (като правило на обикновена дневна светлина), но между които се наблюдава забележим цветен контраст при друг вид осветление (често на инфрачервена светлина) или при наблюдение през специален червен оптичен филтър.

 197

Специален метамерен ефект е например т.нар. инфрачервен ефект: видимото иначе мастило престава да се вижда в инфрачервената част на спектъра.

 

Mетамерните цветове се използват например при изработването на евробанкнотите.

 


На обикновена светлина                          Инфрачервен ефект

 

 


 

 170

Метод на оцветяване с шаблони в няколко цвята

 

Методът на оцветяване с шаблони в няколко цвята — наричан понякога „метод на Орлов“ — се използва при    дълбокия печат и позволява с една печатна плака да се отпечатва едновременно и точно повече от един цвят. Съвременните печатарски преси често могат да отпечатват няколко цвята (например 3, 4 или 5). Отделните цветове се нанасят с различни шаблони, отговарящи на съответните елементи или части от търсената окончателна композиция. (На латиница думата „шаблон“ се среща в различни правописни варианти като schablon или chablon.) Мастилата може леко да се застъпят, поради което в готовото отпечатано изображение може да се наблюдава лек преход между цветовете.

 

2 цвята

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 цвята

 

 

За разлика от    ирисовото оцветяване (което се получава с офсетов печат), цветовите преходи може да не са успоредни на посоката на печатане на печатащото устройство.

 

Вж. също:    Фонов / защитен печат

 

 

 

 


 

 

 153

Микрочип — безконтактен

 

Интегрална схема (микрочип), която се използва за съхраняване и обработка на данни и се вгражда например в паспорти, карти за самоличност или биометрични разрешения за пребиваване. Tози микрочип (който в повечето документи не се вижда), е свързан с антена, което дава възможност за връзка с четящото устройство чрез електромагнитни вълни (радиочестотна идентификация — РИ / RFID). За да започне предаването, е необходимо микрочипът да е в близост до четеца. Защитеното съдържание на чипа може да се чете от разстояние 0—10 cm.

 

Биометричните или    електронни паспорти съдържат безконтактен чип. Този чип може да се монтира в документи за пътуване по различни начини. Той може да бъде вграден (както е показано на илюстрацията) в дебел слой прозрачен ламинат, в корицата на документа или в специална поликарбонатна страница. За да се поддържа сигурността на данните, се използва основен контрол на достъпа (ОКД / BAC) (т.е. безконтактният чип може да се чете от съответния четец едва след като бъде отключен с потвърден PIN код) и разширен контрол на достъпа (РКД / EAC) (т.е. проверка на терминала); за защита на автентичността и неприкосновеността на съхраняваните данни се използва електронен подпис, защитен посредством инфраструктурата на публичния ключ (ИПК / PKI) на ИКАО / ICAO.

 202

При изграждането на връзка с използване на парола (ИВИП / PACE) се използват данни от  машинночитаемата зона (МЗ / MRZ) с цел удостоверяване на самоличността. При удостоверяване на самоличността като допълнителен, незадължителен елемент може да се използва номерът за достъп на картата (НДК / CAN), който е отпечатан в   зоната за визуална проверка (ВЗ / VIZ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изключение от правилото: напълно видими на обикновена светлина микрочип и антена

 

 

 

 

 

 

 

 

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

 

Вж. също:    Mикрочип — контактен

Вж. също:    Биометричен идентификатор

 

 


 

 152

Микрочип — контактен

 

Интегрална схема (микрочип) за съхраняване и обработка на данни, която може да се вгради например в карта за самоличност. Защитната електронна среда може да съдържа лични данни: име, дата на раждане, място на раждане, издаващ орган и цифровизиран вариант на снимката на притежателя. Картата за самоличност с контактен чип се поставя в четец, за да се получи контакт с конекторите и да стане възможно прочитането на информацията в чипа. Характерните златисти контакти представляват видимите части на модула на чипа.

 

 

 

 

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

Вж. също:    Mикрочип — безконтактен

 

 

 


 

 067

 068

Минитекст(067) и микротекст(068)

 

Mинитекстът и микротекстът представляват линии или мотиви, състоящи се от много дребни, едва различими букви или цифри; те често служат за насочване при попълването на документа. Минитекстът и микротекстът се използват също като елементи на    фоновия / защитния печат и в    осигурителните нишки.

Вж. също    Безкраен текст.

 

·       Mинитекстът(067)·е различим с просто око (но се вижда по-ясно с увеличаващо средство).

·       Mикротекстът068·често изисква неголямо увеличение (достатъчна е бижутерска лупа).

 

Основните методи за възпроизвеждане често не позволяват детайлно отпечатване на микротекст. Ето защо във фалшивите документи микротекстът нерядко е нечетлив. С помощта на по-съвършени техники за възпроизвеждане обаче е възможно минитекстът и микротекстът да се възпроизведат с високо качество.

 


Минитекст (в синьо) и микротекст (по-дребни букви във виолетово)

 

 


 

 

 120

Мотив за защита срещу сканиране / копиране

 

Мотивите за защита срещу сканиране / копиране са защитни елементи, отпечатани и интегрирани във     фоновия / защитния печат с цел предпазване от имитация чрез копиране.

Отпечатаните изображения и мотиви съдържат вградена (скрита) информация (обикновено съставена от тънки линии), която е невидима с просто око при обичайните условия на проверка, но става видима или четима или дава дефекти (грешки) при фотокопиране или сканиране.

 

 

 

Оригинал

 

Копие (вижда се текст „COPIE“)

 


 

Втори пример:

Структури от тънки линии, чиято ориентация и ъгъл се променят (модулиране на ъгъла на екрана (МOЕ / SAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотив за защита срещу копиране

 

 

 


 

 

 131

Набраздяване с перфорация

 

Метод за защита (удостоверяване на автентичността) на снимката на притежателя, когато тя е поставена по конвенционален начин (напр. залепена) — с (ръчна) преса се отпечатва мотив от линии (набраздяване), като често между линиите се перфорират дупки.

 

 

 

 

 

 

 

Методи за удостоверяване на автентичността:

 

Вж. също:    Сух (релефен) печат 

Вж. също:    Мастилен (тампонен) печат

 

 

 


 

 093

Неустойчиво мастило

 

Неустойчивото мастило е вид мастило, разтворимо в определени разтворители или във вода. Например когато фалшификатор се опита да заличи и промени текст за персонализиране, разположен върху фонов печат, за който е използвано такова мастило, части от фоновия / защитния печат изчезват или избледняват.

 

 

 

 

Не бива да се обърква с    проникващо мастило.

 

 


 

 (193)

 070

Номерация

 

В текста на описанието се използват следните буквени и цифрови знаци, за да се покаже съставът на    серийния номер:

 

A:   която и да е буква

N:   която и да е цифра

R:   която и да е цифра или буква (съчетани произволно)

 

например AA-NNNNN, AAA NNN, AANNNN или A RRRRRRRR.

Други букви се използват само ако те се появяват във всеки документ от една и съща серия (образец), като в такъв случай се поставят в кавички, например „№ EE“ NNNNNN :

 

 

 

 

 

 

 

 

Серийният номер или номерът на документа е уникален номер, отпечатан или перфориран в документ (или части от него); поради уникалността си номерът дава възможност за проследяване на документа, както по време на изготвянето му, така и ако бъде изгубен или откраднат.

 

 

  Флуоресцентен сериен номер

  Сериен номер, перфориран с лазер

 

  Иглена перфорация

  Висок печат

 

 

  

 193

Не бива да се обърква с номерата на страниците193, отпечатани например на вътрешните страници на документ във вид на книжка (паспорт).

 

 

 

 

 

 

 118

Оптическа лента

 

Оптическата лента е лазерночетима памет с капацитет до 4 MB. В нея могат да се съхраняват многобройни файлове с данни, вкл. с изображения, като за бързо удостоверяване на автентичността на картата могат да се проверяват и елементи като микроизображения и защитни мотиви, както и    оптически вариращи елементи (ОВЕ / OVD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вж. също:    Елемент, подлежащ на машинна проверка

Вж. също:    Магнитна лента

 

 


 

 (079), (115), (177), (178)

 011

Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

Оптически вариращият елемент (ОВЕ / OVD) е защитен елемент, който дава различна информация в зависимост от условията на наблюдение и/или осветяване. Наблюдаваната промяна на изображението е обратима, предсказуема и възпроизводима.

 

Различават се следните видове ОВЕ / OVD:

 

1.        Елементи, при които цветът се променя поради интерференция между тънки слоеве:

·            Иридисцентен ламинат

 

2.        Материали / структури с променливи отражателни свойства:

 

 115

3.        Дифракционни оптически вариращи образни елементи — (ДОВОЕ / DOVID):

ДОВОЕ / DOVID съдържат решетки (обикновено във формата на повърхностен релеф), които променят светлината чрез дифракция. По този начин се създават различни ефекти като двуизмерни и триизмерни изображения или кинематичен ефект и/или ефект на промяна на цвета. Различните ДОВОЕ / DOVID се различават по разделителната способност на полученото изображение, неговата яркост и възможности за променливи ефекти. Като правило те са известни с търговските си названия:

    ·                 Холограма  

    ·            Компютърно генерирани ДОВОЕ / DOVID:
   Кинеграма  Идентиграма,

 

   Дифракционен идентифициращ елемент (ДЕИ / DID®)

 177, 079, 178

Точковоматрична холограма, Екселграма®, Мовиграма® (177), Пикселграма® (079), Стереограма® (178).

 

 


 

 092

Оптически вариращо мастило (ОВМ / OVI)

 

Oптически вариращото мастило (ОВМ / OVI) е печатарско мастило, съдържащо микроскопични пигменти, които действат като интерферентни филтри, което води до големи промени в цветовете (силни цветови вариации) в зависимост от ъгъла на наблюдение или осветяване.

 

Оптически вариращи мастила се използват при    дълбокия печат и при    ситопечата.

 

 

 

 


 

 

Дълбок печат с ОВМ / OVI

 

 

 

 

ОВМ / OVI

(вж. промяната на цвета в примера

от дясната страна на изображението)

 

 

Ситопечат с ОВМ / OVI на банкнотата от 50 евро

 

 

Фалшифицирана банкнота

 

Истинска банкнота

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

© Oesterreichische Nationalbank (OenB.at)

 

 

 

Вж. също:    Иридисцентно мастило

 

 


 

 (037)

 036

Осигурителна нишка

 

Осигурителната нишка представлява лента (пластмасова, метална или от друг материал), вградена в субстрата по време на производствения процес с цел да служи като допълнителен защитен елемент. Съществуват най-различни видове осигурителни нишкиполимерни, ивици с метално покритие, цветни и ламинатни ивици с микротекст, както и високотехнологични нишки с машинночитаеми свойства, например магнитни или холографски персонализирани осигурителни нишки.

 

ʛ鄼ᬫ°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурителна нишка с микротекст в негатив (на пропусната светлина)

 

 

Вж. също:   Микротекст

 

 

 

 037

Осигурителната нишка може да бъде изцяло вградена в субстрата или отчасти да е разположена върху него, като в такъв случай се получава подобие на прозорче, поради което понякога се нарича осигурителна нишка на прозорчета или нишка на прозорчета:

 

 

 

 

 

Вж. също:    Флуоресцентна осигурителна нишка

Вж. също:    Безкраен текст

Вж. също:    Биографичен / друг вид текст за персонализиране

 

 

 


 

 157

Офсетов печат

 

Oфсетовият печат (наричан също литография или „мокър офсет“) е индиректен метод за печат, при който текстът и изображенията се прехвърлят от формения цилиндър (с гладка повърхност) върху офсетовия цилиндър (с гумено покритие), и оттам се нанасят върху субстрата. Отличава се с равномерно намастиляване и ясно очертани ръбове.

 

 

 

 199

В защитния печат се използва широко и друг метод на непряк печат — индиректен висок печат (понякога наричан също висок офсетов печат или сух офсет). При него гъвкава печатна плака (напр. nyloprint® — фотополимерна печатна плака) се подлага на обработка с лазерен или фотографски метод, вследствие на което се получава релефна повърхност, като единствено изпъкналите повърхности влизат в контакт с гуменото покритие. Резултатът е много сходен с „мокрия офсет“ (не винаги се забелязват характерните особености на    високия печат).

 

  Ирисово оцветяване

 

 


 

 080

Планшети

Планшетите са малки цветни дискове, интегрирани (разпръснати) в хартията в процеса на нейното производство.

Планшетите се интегрират в хартията подобно на    цветните защитни власинки.

Планшетите могат да бъдат и метални или прозрачни; може да флуоресцират на    ултравиолетова светлина, или да са направени от иридисцентно вещество и да променят цвета си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветни планшети и власинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термохромни планшети

 

Вж. също:

  Флуоресцентни планшети

  Цветни защитни власинки

  Флуоресцентни власинки

  Субстрат без оптически избелител


 

 159

Поликарбонат (PC)

 

Поликарбонатът (PC) е термопластичен полимер. Когато поликарбонатът се използва като субстрат за документи (например за карти с интегрирани лични данни в паспорти, или карти за самоличност от поликарбонат), той е съставен от няколко слоя, споени при висока температура под налягане.

За разлика например от   картите от PVC , при падане върху твърда повърхност картите от поликарбонат издават звук, напомнящ звука от падане на метален пръстен.

Когато поликарбонатът се използва като субстрат за защитени документи, в него могат да се интегрират широк набор от специални защитни елементи, като например: 
  фонов / защитен печат.

Персонализирането става посредством 

  цветен мастиленоструен печат в многослойната структура на ламината на картата от поликарбонат.

  лазерна гравюра (черна), или например  

  допълнително (фантомно) изображение, перфорирано с лазер

  променливо лазерно изображение и

  прозрачно прозорче.

 

Повърхността на картите от поликарбонат може да е осезаема, тъй като в нея могат да бъдат инкорпорирани:
  релефна (тактилна) лазерна гравюра,
  релефна щампа върху ламината и 
  оптически вариращи елементи (ОВЕ / OVD).

 

 

 

Могат да бъдат инкорпорирани и
  микрочип
  магнитна лента
  оптическа лента.

 


 

 086

Постоянен текст

 

В защитените документи постоянният текст се отпечатва върху    фоновия / защитния печат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не бива да се обърква с    биографичен / друг вид текст за персонализиране.

 

Не бива да се обърква с    Фонов / защитен печат.

 

 

 


 

 189

Прозрачно прозорче

 

Прозрачното прозорче се интегрира в субстрата по време на процеса на изработване на документа. На пропусната светлина и с помощта на увеличително стъкло то позволява да се наблюдават например    променливото лазерно изображение (ПЛИ / СLI®)  или детайли от личните данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вж. също:    Поликарбонат (PC)

Вж. също:    Пропусната светлина

 

 

 


 

 158

Променливо лазерно изображение

 

Променливото лазерно изображение представлява изображение с ефект при накланяне, гравирано с лазер, което се интегрира в пластмасовите карти: изображенията са гравирани под различни ъгли с помощта на поредица от цилиндрични лещи, щамповани върху повърхността на картата. Видимото изображение се променя в зависимост от зрителния ъгъл.

 

Примери:

 113

            Променливо лазерно изображение (ПЛИ / CLI ®)

 114

            Mногократно лазерно изображение (МЛИ / MLI®)

 

 

 

МЛИ / MLI®:  в зависимост от зрителния ъгъл се вижда серийният номер или годината на изтичане на валидността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛИ / CLI ® 

 

 

 

Вж. също:

  Лазерна гравюра

  Допълнително (фантомно) изображение

  Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

 

 

 

 124

Проникващо мастило

 

Проникващото мастило е защитно мастило, съдържащо багрила, които проникват заедно с използвания разтворител в хартиения субстрат или „избиват“ през него, така че всеки опит за механично заличаване води до видимо увреждане на документа.

 

Сериен номер, отпечатан с проникващо мастило

Част от мастилото на номера е проникнало (избило) през хартиения субстрат и се вижда от обратната страна.

 

Не бива да се обърква с    неустойчиво мастило.

 

 


 

 173

Пропусната светлина

 

Пропусната светлина е светлина, която преминава през обекта на наблюдение (в случая — страница от документ).

Обектът на наблюдение се разполага между окото (или камерата) и източника на светлина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник на светлина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверител на документа

 

 

Страница от документа

 

 

 

 

Вж. също:    Прозрачно прозорче

Вж. също:    Воден знак

 

Вж. също:     Коаксиална светлина

Вж. също:     Коса светлина

Вж. също:     Ултравиолетова светлина (UV светлина)

 

 

 


 

 069

Регистър на проглед

 

Регистърът на проглед се получава при наслагване на изображения, отпечатани едно върху друго от лицевата и обратната страна на субстрата в точен двустранен регистър. Състои се от композиции или отделни мотиви, които изглеждат произволно отпечатани върху лицевата и обратната страна на субстрата, но които съвпадат напълно или образуват цялостен мотив, когато се гледат на    пропусната светлина.

 

При несъвършен регистър, на пропусната светлина във фалшифицирания документ се вижда неясно изображение.

 

 

 

 

 

 

Мотив върху лицевата страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотив върху обратната страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър на проглед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 029

Релефно щамповане

 

Релефното щамповане понякога се нарича и безцветно щамповане: Безцветно щамповане на изображения или текст. Релефното щамповане е щамповане под високо налягане на букви, мотиви и други композиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицева страна                                                                                          Обратна страна

 

 

 

Вж. също:

  Горещо щамповане на фолио

  Сух (релефен) печат

   Релефна щампа върху ламината

  Поликарбонат (PC)

 

Удостоверяване на автентичността :

Вж. също:    Сух (релефен) печат

Вж. също:    Мастилен (тампонен) печат

 

Вж. също:    Снимка на притежателя — методи за фиксиране

 

 

 

 055

Ретрорефлективен ламинат

 

Ретрорефлективен ламинат се получава при инкорпориране в ламината на невидимо изображение, което може да се види единствено на   коаксиална светлина с помощта на специално устройство за наблюдение или техническо оборудване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледан на обикновена светлина (вляво) и на коаксиална светлина (вдясно) 

 

 

 

 


 

 

 169

Сериен номер

 

Вж.:     Висок печат

Вж.:     Сериен номер, перфориран с лазер

 

 

В нашите документи серийните номера са описани под заглавие  Номерация, тъй като в много от наскоро издадените защитени документи номерирането не следва непременно сериен модел.

 

 

 

 

 

 

 


 171

Синтетични влакна

 

Синтетичните влакна се използват като основна съставка в няколко вида специална защитена хартия, тъй като правят субстрата много траен и устойчив.

 

Примери на други синтетични материали за отпечатване:

Необонд (Neobond®) (например старото розово сгънато немско свидетелство за управление на МПС).

Tеслин (Тeslin®)   (понеже се предлага в търговската мрежа, Teslin® често се използва и за подправяне на карти за самоличност.)

 

Синтетичните влакна не бива да се объркват с   цветните защитни власинки , които не допринасят за механичните свойства на субстрата.

 

Вж. също:    Субстрат

 

 


 

 085

Ситопечат

 

Ситопечатът е техника на отпечатване, при която мастилото се прекарва с подобна на нож метална пластинка (ракел) през дупките на сито (мрежа) върху намиращия се отдолу субстрат. Ситопечатът позволява наведнъж да се нанесе по-дебел слой мастило отколкото при който и да е друг метод за печатане.

Характеристики: като правило дебел слой плътно мастилено покритие и мрежеста структура с назъбени ръбчета.

 

При защитния печат ситопечатът се използва главно за    печат в ламината или за печатане с    оптически вариращо мастило (ОВМ / OVI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситопечат с ОВМ / OVI

 

 

 

 

 


 

 (073), (076), (032)

 130

Снимка на притежателя — методи за фиксиране

 

·   Лепенка за снимката

Метод за фиксиране на конвенционални (традиционни) снимки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 076

·   Залепване

Метод за фиксиране на конвенционални (традиционни) снимки.

 

 

 

 

 073

·   Капси

Метод за фиксиране на конвенционални (традиционни) снимки.

 

 

 


 

 032

·   Телбод (скоби)

 

 

 

 

Удостоверяване на автентичността: :

Вж. също:    Сух (релефен) печат

Вж. също:    Мастилен (тампонен) печат

Вж. също:    Релефно щамповане

 

 

Вж. също:    Интегриране на лични данни / снимки / подписи

 

 

 

 

 (074)

 087

 001

Субстрат(087)  без оптически избелител(001)

 

За синтетичните субстрати: Вж.:    Синтетични влакна.

 

Вж. също:    Поликарбонат (PC)

 

Субстрат без оптически избелител: Защитената хартия (например хартия, която съдържа от 25 % до 100 % памучни влакна) се използва за изработване на паспорти и банкноти.

 074

Защитената хартия не съдържа оптически избелители и затова изглежда тъмна(074)  на    ултравиолетова светлина.

Възможно е обаче за паспорти и други защитени документи да се използва и хартиен субстрат с оптически избелители, но това не се прави много често.

 

Оптическите избелители са вещества, които се добавят по време на производствения процес в хартиената каша (състояща се предимно от дървесни влакна), за да се придаде по-голяма белота на субстрата. Наличието на оптически избелители проличава по синкавата им флуоресценция на    ултравиолетова светлина.

 

Субстрат без оптически избелители

Субстрат с оптически избелители

 

Други защитни средства:

 

  Цветни защитни власинки

  Планшети

  Флуоресцентни власинки

 


 

 084

 

Сух (релефен) печат

 

Сухият (релефен) печат представлява релефен отпечатък, направен посредством печат или щампа, който служи най-често за удостоверяване на автентичността на документ или на прикрепена по традиционен начин към документа (например чрез залепване) снимка на притежателя.

 

Отпечатъкът се получава с отчасти изпъкнала / вдлъбната повърхност от лицевата / обратната страна.

 

 

 

 

 

Удостоверяване на автентичността :

Вж. също:    Релефно щамповане

Вж. също:    Мастилен (тампонен) печат

 

Вж. също:    Снимка на притежателя — методи за фиксиране

 

 


 

 089

Термосублимационен печат

 

Термосублимационен печат: Подобно на    термотрансферните принтери, при термосублимационните принтери се използва мастилена лента. Боята върху фолиото се нагрява до определена температура, при която тя се изпарява, след което се разпръсква в субстрата. За този процес на дифузия е необходим субстрат със специално покритие. В зависимост от температурата върху субстрата се отлага различно количество боя.

 

Това улеснява създаването на изображения в цветове с равномерни тонове. Tермосублимационният печат е един от методите, които могат да се използват за     интегриране на лични данни / снимки / подписи.

 

 

 

 

 

 

 


 

 048

Термотрансферен печат

 

При термотрансферния печат се получават полутонове посредством растерен метод. При прехвърлянето на хомогенен слой цвят се получават точки или участъци с ясно очертани краища.

 

Могат да се използват и ленти със специално мастило, например с метални пигменти.

 

Tермотрансферният печат е един от методите, които могат да се използват за   интегриране на лични данни / снимки / подписи.

 

 

 

 

 

 


 

 094

Термохромно мастило

 

Tермохромното мастило е специално мастило, което променя цвета си за известно време при различни температури.

 

 


 

 (058), (059)

 005

 

Техника на сглобяване (подвързване)

 

Сглобяването (подвързването) представлява съединяване на отделни листове, така че да се получи книга, книжка или брошура.

Най-често използваните техники на сглобяване (подвързване) на документи за самоличност са:

 059

Концево (тетрадно) пришиване —  „пришиване по гръбчето“ с    конец за пришиване .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 058

 

Обща структура: едно книжно тяло може да бъде оформено като единично книжно тяло или като съвкупност от няколко части (коли).

 

Единично книжно тяло

Съвкупност от няколко части (коли)

 

 

 003

Подсилваща лента: придава стабилност на подвързването:

 

 

 

 

 

Вж. също:     Пришит ламинат

 


 

 103

Ултравиолетова светлина (UV светлина)

 

Под ултравиолетова светлина се разбира електромагнитните вълни в долната граница на видимия спектър (200—400 nm); това е източник на светлина, често използван при проверката на документи с цел да се анализират светлостта на субстрата, флуоресцентните мастила и други защитни елементи и да се установи дали е имало опити за подправяне.

 

Пораждащи съмнение или избледнели документи могат да се разглеждат на ултравиолетова светлина, с помощта на която се постига по-отчетливо изображение и по-висока разделителна способност. При много мастила се наблюдава разлика във видимата флуоресценция (  флуоресцентно мастило).  При   флуоресцентните защитни власинки понякога се наблюдава ярка флуоресценция. Освен това, когато състоянието на тези власинки е нарушено чрез изтриване или от фалшификатор, разликата може да се забележи на ултравиолетова светлина.

 

 

 

 

 

Източник на светлина
(UV светлина)

 

 

 

 

Проверител на документа

 

 

 

 

                   Страница от документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преносима UV лампа за проверка на документи

Основните източници на ултравиолетова светлина, използвани при проверката на документи, са източници на UV светлина с дължина на вълната 365/366 nm (дълговълново ултравиолетово излъчване), 313 nm (средновълново ултравиолетово излъчване) и 254 nm (късовълново ултравиолетово излъчване).  Ултравиолетовата „светлина“ не е видима сама по себе си, видим е само ефектът от нея, т.е. вижда се флуоресценцията, стимулирана с ултравиолетова светлина:

  флуоресцентно мастило

 

Вж. също:     Флуоресцентен печат,

 

 

 

 

Вж. също:     Коаксиална светлина

Вж. също:     Коса светлина

Вж. също:     Пропусната светлина

 

 


 

 137

Флуоресцентен конец за пришиване

 

Флуоресцентният конец за пришиване представлява конец (единичен или съставен от няколко отделни преплетени нишки), който се използва за пришиване на страниците на книжното тяло и който при излагане на    ултравиолетова светлина дава флуоресцентни отблясъци в един или няколко цвята.

 

 

 

 

 

 

 

 

На обикновена светлина

 

 

 

 

 

 

 

На UV светлина

 

Вж. също:    Конец за пришиване

 

 


 

 (051)

 024

Флуоресцентен печат

 051

Флуоресцентният печат е допълнително положен печат, който е невидим(051) (безцветен) на обикновена светлина, но флуоресцира (т.е. става видим на     ултравиолетова светлина).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обикновена светлина

 

 

 

 

 

 

 

 

Флуоресцентен печат, видим на UV светлина

 

 

 

Не бива да се обърква с    флуоресцентно мастило.

 

Вж. също:    Елемент на ламината, реагиращ на UV светлина

 

 

 


 

 

 136

Флуоресцентен сериен номер

 

Върху всеки документ се отпечатва уникален номер на документ, който е предназначен да служи за допълнителен идентификационен защитен елемент; флуоресцентният сериен номер флуоресцира при излагане на   ултравиолетова светлина.

 

 

 

 

Вж. също:    Номерация

 

 

 


 

 135

Флуоресцентна осигурителна нишка

 

Флуоресцентната осигурителна нишка е тънка лента от пластмаса, метал или друг материал, която се вгражда изцяло или частично в хартиения субстрат по време на процеса на производството му и която флуоресцира при излагане на    ултравиолетова светлина. Тази реакция може да бъде и многоцветна.

 

 

 

 

Вж. също:    Осигурителна нишка

 

 

Вж. също:     Субстрат

 

 

 

 132

Флуоресцентни власинки

 

Влакънца с флуоресцентни свойства (видими на     ултравиолетова светлина), които се добавят в хартиената каша в процеса на производство на хартиения субстрат и служат като защитен елемент. Флуоресцентните власинки са разположени произволно на различна дълбочина, като разположението им и дълбочината варират на всяка страница.

Те може да са видими (    цветни защитни власинки) или невидими на ОБИКНОВЕНА СВЕТЛИНА.

 

 

 

 

 

 

На UV светлина флуоресцентните власинки излъчват един или повече цветове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невидимите на обикновена светлина власинки флуоресцират в червено, жълто и зелено на UV светлина.

 

 

  Флуоресцентни пигменти (точки)

  Флуоресцентни планшети

  Субстрат без оптически избелител

 

 

 

 

 111

Флуоресцентни пигменти (точки)

 

Флуоресцентните пигменти (точки) са миниатюрни флуоресциращи частици в субстрата (видими на   ултравиолетова светлина), които се добавят в хартиената каша в процеса на производство на хартиения субстрат и служат като защитен елемент.

 

 

 

 

 

  Флуоресцентни власинки

  Флуоресцентни планшети

 

  Субстрат без оптически избелител

 

 


 

 134

Флуоресцентни планшети

 

  Планшетите (малки цветни дискове) с флуоресцентни свойства (видими на    ултравиолетова светлина) се добавят в хартиената каша в процеса на производството на хартиения субстрат с цел да служат като защитен елемент. Флуоресцентните планшети може да са както видими, така и невидими на обикновена светлина.

 

 

 

 

 

Вж. също:    Флуоресцентни власинки

Вж. също:    Флуоресцентни пигменти (точки)

 

  Субстрат без оптически избелител

 

 


 

 133

Флуоресцентно мастило

 

Флуоресцентното мастило е мастило, съдържащо не само цветни пигменти, но и флуоресцентни вещества (пигменти), което се използва за отпечатване както на текстове, така и на мотиви. Този вид мастило е видимо на обикновена светлина и флуоресцира на     ултравиолетова светлина.

 

Флуоресценцията представлява краткотрайна светлинна емисия, която на практика престава да се излъчва веднага след като бъде изгасен светлинният източник, т.е. в рамките на 10-8 секунди.

 

Фонов печат на обикновена светлина

Същият паспорт — флуоресцентно мастило; кафявият цвят във фоновия печат флуоресцира в зелено.

 

 

Не бива да се обърква с    флуоресцентен печат.

 

Вж. също:     Фонов / защитен печат

 


  026

Фонов / защитен печат

 

Фоновият / защитният печат служи за защита срещу фалшифициране и манипулиране на данните.

 

 

  гийоши / мотиви с тънки линии 
  микротекст

  ирисово оцветяване

  регистър на проглед

  латентно изображение

 

 

За фонов печат традиционно се използва   oфсетов печат, който служи за фон на други техники на защитен печат и защитни елементи, като например  дълбок печат,    постоянен текст и    биографични данни в защитени документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонов / защитен печат с различни елементи, а именно:

 

·          гийоши / мотиви с тънки линии

·          мрежов мотив

·          микротекст

·          плътно оцветени области и

·          релефни мотиви от тънки линии.

 

 

Не бива да се обърква с    Постоянен текст.

 

 

 


 

 088

Фотографска хартия

 

Фотографска хартия: хартиеният субстрат е покрит със светлочувствителни химикали.

 

(Не бива да се обърква с хартията със специално покритие, предназначена за висококачествен печат с мастиленоструйни и лазерни принтери (цифрови фотографски методи), която в ежедневието също се нарича фотографска хартия.)

 

 

Вж.:    Фотографски метод

 

 

 

 

 161

Фотографски метод

 

Фотографски метод: Действия, посредством които светлочувствителни материали се обработват така, че да се получи изображение върху   фотографска хартия. Фотографският метод е един от начините за    интегриране на лични данни / снимки / подписи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегриране на лични данни посредством фотографски метод


 

 160

Фотохромно мастило

 

Фотохромните мастила променят цвета си при излагане на    ултравиолетова светлина. След отстраняване на източника на ултравиолетова светлина промяната в цвета се запазва за известно време, след което се възстановява първоначалният цвят.

Примери: Естония: паспорт, Малта: паспорт (от ноември 2000 г.)

 

Печат в ламината, осъществен с фотохромно иридисцентно мастило

След излагане на UV светлина зеленикавият иридисцентен печат
остава за известно време син.

 

 

Не бива да се объркват с:    Иридисцентно мастило

 

 

 


 

 039

Холограма

 

Холограмата е най-известният традиционен вид     дифракционен оптически вариращ образен елемент (ДОВОЕ / DOVID), който се използва като защитен елемент. Възможни са редица ефекти, например двуизмерни холограми (2D холограми) с промени в структурата и цвета, триизмерни холограми (3D холограми) с изображения, холограми с кинематични ефекти, и т.н.

 

 

2D холограма

3D холограма

 

 

 

 

  Оптически вариращ елемент (ОВЕ / OVD)

 

 

 


 

 022

Цветни защитни власинки

 

Цветните защитни власинки представляват влакънца, оцветени в различни цветове, които се смесват с хартиената каша в процеса на производството на хартията, така че остават вградени в нея на произволни места и на различна дълбочина, които варират на всяка страница. 

 

Вж. също:    Субстрат без оптически избелител

 

Поради оцветяването си защитните власинки изпъкват ясно на фона на хартията и се виждат лесно с просто око.

 

Вж. също:

  Флуоресцентни власинки

  Планшети  

 

 

 

 

 

 

 

Червени власинки в хартиения субстрат (едър план)

 

Цветни власинки на пропусната светлина (едър план)

Цветни власинки на обикновена светлина

 

 

 

Не бива да се объркват със    синтетичните влакна (които допринасят за механичните свойства на субстрата).

 

 

 


 

 183

BG_SGC_43proz

 

FADO

 

FADO (False and Authentic Documents Online / Фалшиви и автентични документи онлайн) е създаден по силата на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета.

 

1.      Expert FADO, класифицирана система (ниво „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“), дава възможност за обмен на информация (отнасяща се както до автентични, така и до фалшиви документи за пътуване и самоличност) между експертите по документи, които редовно заседават в работна група „Граници“ — Смесен комитет, в състав „Експерти по фалшиви документи“.

 

2.      Системата с ограничен достъп   iFADO е второто равнище на FADO. В нея се съдържа най-важната информация за документите и проверките на документи, извлечена от Expert FADO. Предназначена е за ползване от правителствени и правоприлагащи органи.

 

3.      Системата  PRADO съдържа значително по-ограничен набор от данни за автентични документи и се предоставя от Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС) за ползване от обществеността чрез неговия уебсайт  www.prado.consilium.europa.eu.

 

Информацията се подбира и предоставя от експерти по документи от държавите членки на ЕС и от Исландия, Норвегия и Швейцария.

 

Информацията от трите системи е достъпна на 24 от официалните езици на Европейския съюз.

 

Най-високо качество и надеждност

  ·  Документите се въвеждат от експерти по документи от цяла Европа.

 ·  Съдържащата се информация е валидирана от всички участващи експерти по документи.

  ·  Поредицата от етапи за осигуряване на качество и валидиране обезпечават последователна и във висока степен стандартизирана информация.

   · Преводи с високо качество се извършват автоматично от системата, както и от специализирани преводачи.

 


FADO
се предоставя на уебсайта на

Генерален секретариат
Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“, Дирекция „Вътрешни работи“ - Отдел „Шенген, визи и граници“ (ГД D 1A).
Техническото изпълнение и поддръжка се извършва от ГД A 5.

 

helpline.PRADO@consilium.europa.eu


 

 184

BG_SGC_43proz

 

iFADO


intranet False and Authentic Documents Online (Интранет за фалшиви и автентични документи онлайн)

 

 

iFADO — „второто ниво“ на FADO — съдържа само некласифицирана информация, която обаче е с ограничено разпространение. Документите не са предназначени за широката общественост, а са с обозначение LIMITE/LIMITED – FOR CONTROL AUTHORITY USE ONLY (ограничено разпространение — за ползване само от контролния орган).

Системата iFADO е предназначена за всички национални и европейски органи и правоприлагащи агенции, занимаващи се с проверка на самоличност.

 

Ако се занимавате с проверки на самоличност, вие трябва да проверявате също така документи за самоличност и документи за пътуване.

 

Вж.:   Злоупотреба с чужда самоличност и документна измама

 

За да можете да правите това, трябва да знаете как следва да изглеждат тези документи, затова наред с техническите спецификации (в т.ч. защитните елементи) на автентичните документи iFADO ви предоставя е най-обща информация за обичайните моменти от проверката на фалшиви документи.

 

   ®    При проверка на документ е важно да се знаят техническите му параметри.

 

Предназначението на iFADO е да спомогне за повишаване на осведомеността и за удостоверяване на автентичността на документите, така че ако възникнат съмнения, те да могат да се проверят от експерти по документи. В iFADO са включени служители за контакти на национално равнище (експерти по документи и др.).

iFADO предоставя и информация за най-характерните подправени документи и методи за подправяне, както и насоки за разкриване на злоупотребата с чужда самоличност.

В iFADO се съдържа най-важната информация за валидността и други правни аспекти, свързани с документите, както и технически описания (в т.ч. описания на най-важните защитни елементи). Описани са автентични документи за пътуване и други документи за самоличност, визи и печати, както и някои документи, свързани с гражданско състояние, от държавите членки на Европейския съюз и от много страни извън ЕС.

Тъй като в iFADO се описват образци на истински документи за пътуване, визи и печати и се дават типични примери на фалшиви документи (като личните данни са анонимизирани), няма дублиране между iFADO и напр. ШИС.

Данните в iFADO произхождат от класифицираната на ниво „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“ система Expert FADO. Информацията, съдържаща се в iFADO, се подбира и предоставя от експерти по документи от държавите членки на ЕС и от Исландия, Норвегия и Швейцария (партньори по  Expert FADO). Ролята на управителен комитет в Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС) играе работна група „Граници/Фалшиви документи“.

FADO се предоставя на уебсайта на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (ГСС) — Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ (ГД D). За техническото изпълнение и поддръжката отговаря DG A CIS.

Освен централната система и централния пункт за достъп (централният прокси сървър), които се управляват от ГСС, са инсталирани и национални прокси сървъри, които се управляват от няколко партньори по FADO, с което се гарантира по-бърз и лесен достъп за правителствените и правоприлагащите органи, ползващи системата в тези държави.

 

Целева група

Това са националните органи, занимаващи се с проверка на самоличността и на документи за самоличност и пътуване, както и други европейски лица и органи, отговарящи за прилагане на законодателството, и правоприлагащи агенции, в т.ч.:

  ·    Гранична полиция

  ·    Посолства и консулства

  ·    Полиция

  ·    Агенции за социална сигурност

  ·    Европол

  ·    FRONTEX

Повечето от текстовете в документите от iFADO представляват стандартизирани описания, които се превеждат автоматично на 24-та официални езика на ЕС, включени в системата понастоящем. По този начин се осигурява непосредствена достъпност и висока степен на стандартизация. Описанията, при които се използва свободен текст, се превеждат от специализирани преводачи в ГСС.


Мисия

Основната цел на iFADO е да предоставя информация на националните органи, в чиито задължения влиза извършването на проверки на самоличността. Предназначението на iFADO е да спомогне за повишаване на осведомеността и за удостоверяване на автентичността на документите, така че ако възникнат съмнения, те да могат да се проверят от експерти по документи.

 

Обосновка

Информацията относно документите за самоличност и пътуване и най-често срещаните подправени документи е от значение не само във връзка с незаконната имиграция, но и във връзка с всички прояви на организираната престъпност като тероризъм, трафик на наркотици, контрабанда на оръжие и трафик на хора. Ето защо iFADO представлява важно средство за борба с тези явления, които са повод за безпокойство за държавите — членки на ЕС, и по този начин допринася за създаване на сигурна среда и съдейства за по-нататъшното утвърждаване на Европа като пространство на мир, сигурност и стабилност в света.

 

По-нататъшни практически действия

Независимо от произхода на документа, всички въпроси (в това число относно особеностите на чуждите документи) следва да се отправят от ползвателите на iFADO към съответния служител за контакти на национално равнище по въпросите на документите за самоличност и пътуване (информация за контакти може да бъде намерена чрез интернет страницата на iFADO).

 

 

Достъпът за оторизиран персонал е възможен по всяко време чрез централния прокси сървър в ГСС, а в някои държави членки — и чрез националните им прокси сървъри (интранет / националните правителствени мрежи).

 

За управление на акаунтите на крайните потребители и за предоставяне на поддръжка за крайните потребители винаги отговарят националните органи.

 

Достъп до информация как да се открие iFADO акаунт: http://www.consilium.europa.eu/ifado/ifadocontacts.htm

 

   Вж. също:     FADO

   Вж. също:     PRADO

 

 

 

 


 

 185

BG_SGC_43proz

 

PRADO


PRADO (the Council of the European Union's Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) Публичният регистър на автентични документи онлайн на Съвета на Европейския съюз е многоезичен уебсайт, който предоставя информация относно автентични документи за самоличност и пътуване. Описанията на документите включват технически описания - описания на някои от най-важните защитни елементи на документите, и по правило включват също (ориентировъчна) информация относно максималния възможен срок на валидност на описвания документ, както и информация за основното му приложение.

Експерти по документи от всички държави членки на ЕС и от Исландия, Норвегия и Швейцария осигуряват и подбират информацията, която да бъде предоставена на широката общественост чрез PRADO. Информацията има за източник класифицираната система  Expert FADO. Ролята на управителен комитет в Съвета на Европейския съюз играе работна група „Граници“ в състав „Експерти по фалшиви документи“.

PRADO се предоставя на уебсайта на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (ГСС) — Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ (ГД D). За техническото изпълнение и поддръжката отговаря DG A CIS.

Повечето от текстовете в документите от PRADO представляват стандартизирани описания, които се превеждат автоматично на 24-та официални езика на ЕС, включени в системата понастоящем. По този начин се осигурява незабавно тяхната наличност. Описанията, при които се използва свободен текст, се превеждат от специализирани преводачи в ГСС.

http://www.prado.consilium.europa.eu

 

Целева група

PRADO е насочен към широката общественост, в т.ч. към неправителствените организации, но също така и към правителствени органи, които нямат достъп до iFADO, като например:

   ·       работодатели

   ·       пощенски служби

   ·       банки и кредитни институции

   ·       дружества в областта на сигурността

   ·       агенции за даване под наем на превозни средства

 

●   При проверка на документ е важно да се знаят техническите му параметри

   PRADO предоставя лесен достъп до официална информация за много документи за самоличност и пътуване.●   PRADO е също така достъпен
с оптимизирана визуализация
за мобилни устройства:

http://www.prado.consilium.europa.eu/mobile

 

 

Мисия

Основната цел на PRADO е да предоставя безплатна и надеждна информация в интернет за всеки, в чиито задължения влиза извършването на проверки на самоличността. Проверката на самоличността е нещо, което се извършва не само по външните граници на Шенгенското пространство, но е и част от ежедневието. Предназначението на PRADO е да спомогне за повишаване на осведомеността и за удостоверяване на автентичността на документите, така че ако възникнат съмнения, те да могат да се проверят от експерти по документи.

 

Процедури

Независимо от произхода на документа, въпросите (в т.ч. относно особеностите на чужди документи) следва да се отправят към съответните  

image003  служители за контакти на национално равнище по въпросите на документи за самоличност и пътуване.

 

Моля изпращайте предложения за подобрения и сигнали за забелязани грешки на адрес:

helpline.prado@consilium.europa.eu

 

General Secretariat of the Council of the European Union (GSC)

Directorate-General Justice and Home Affairs, DG D 1A

Rue de la Loi 175

1048 Brussels, Belgium.

 

 

   Вж. също:     FADO

   Вж. също:     iFADO

 

 

 


 

Край

 

 

 

 186

 

В настоящия глосар НЕ се дават научни определения, тъй като основното му предназначение е да помогне на онези, които не се занимават ежедневно с проверка на защитени документи, да се запознаят с някои от по-важните защитни елементи, съдържащи се в такива документи. За тази цел се предлагат прости и неизчерпателни определения, примери и обяснения.

 

 

За да направите справка с дадена глава от документа на друг език, потърсете съответстващия оцветен в сиво трицифрен номер, разположен в горния десен ъгъл на всяка глава.

 

 

 

Моля изпращайте предложения за подобрения и сигнали за забелязани грешки на адрес: helpline.PRADO@consilium.europa.eu

 

 


© Европейски съюз, 2007-2014 г.

Съвет на Европейския съюз

Генерален секретариат

Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“, Дирекция „Вътрешни работи“ - Отдел „Шенген, визи и граници“ (ГД D 1A)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Europa

helpline.PRADO@consilium.europa.eu

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

 

Когато се изисква предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), това разрешение отменя посоченото по-горе общо разрешение и в него ясно се отбелязват всички ограничения за ползване.